Oznámení a informace

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny. 05.04. 2017
Informace o přerušení dodávek elektřiny dle čísel popisných a evidenčních - v příloze.
stáhnout
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 22.03. 2017
na MK a silnici III/193 21, II/193, III/180 54, III/193 18, k.ú. Pernarec
stáhnout
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST 22.03. 2017
Mstský úad Nýany, Odbor dopravy, jako silniní správní orgán píslušný podle § 40 odst. 1 a
odst. 4 písm. a) zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znní
oznamuje
v souladu s ustanovením§ 25 odst. 1 a 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, možnost pevzít
následující písemnost:
- Opatení obecné povahy stanovení pechodné úpravy provozu na MK a silnici III/193 21, II/193,
III/180 54, III/193 18, k.ú. Pernarec, . j. OD-Fik/6835/2017, ze dne 16.03.2017
stáhnout
Výzva vlastníkům - ÚZSVM 08.03. 2017
Výzva vlastníkům nemovitostí dle § 65 odst. 3 zákona 256/2013 Sb.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 08.03. 2017
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 13/2

stáhnout
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 22.02. 2017
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - bobr evropský
stáhnout
Oznámení o možnosti seznámit se se zpracovaným plánem péče 08.02. 2017
Oznámení o možnosti seznámit se se zpracovaným plánem péče o přírodní
památku Čerňovice a její ochranné pásmo a jeho projednání
stáhnout
Návrh opatření obecné povahy 18.01. 2017
Návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu
živočicha bobra evropského (Castor fiber).

stáhnout
Návrh rozpočtu na rok 2017 13.12. 2016
Návrh rozpočtu obce Čerňovice na rok 2017, který bude projednán na prosincovém zasedání ZO.
stáhnout
Termíny svozů komunálního odpadu v roce 2017 13.12. 2016

stáhnout
  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign