Oznámení a informace

Oznámení o zamýšleném převodu 22.05. 2013
v souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
stáhnout
Manipulační řád pro VD Hracholusky 24.04. 2013
Manipulační řád vodního díla Hracholusky schválený podle ustanovení § 115 odst. 7 vodního zákona.
stáhnout
Oznámení o zamýšleném převodu 24.04. 2013
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
v souladu s ust. § 15 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví
státu na jiné osoby … , ve znění pozdějších předpisů
stáhnout
Veřejná vyhláška 24.04. 2013
hromadný předpisný seznam čj. 799960/13/2300-14400-403207,
jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.
stáhnout
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 13.03. 2013
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
žumpa na vyvážení včetně napojení
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 977/36 ( ostatní plocha) v katastrálním území Čerňovice.
stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 27.02. 2013
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí parcelní č.:
část KN 2432 dle přílohy

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 27.02. 2013
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
část KN 1376/199
část KN 1376/207
dle přílohy.

stáhnout
Záměr odprodeje pozemků 27.02. 2013
Obec Čerňovice zveřejňuje dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitostí č. parcelní:
KN 1131/15
část KN 1131/120
dle přílohy

stáhnout
Veřejná vyhláška 30.01. 2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Tomáš Černý, nar. 3.5.1965, Jablonského 2104/55, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26,
Ivana Černá, nar. 16.12.1966, Jablonského 2104/55, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
(dále jen "žadatel") podal dne 17.12.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
žumpa na vyvážení včetně napojení
stáhnout
Veřejná vyhláška 18.01. 2013
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Čerňovice - stavební úpravy čp. 53 - komunikační řešení
stáhnout
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 
© obec Čerňovice & design by Acrodesign